… Locuri de munc? sezoniere în marile ora?e sunt greu de g?sit par?ial din cauza celor care vin cu viz? de vacan?? de lucru (doar aproximativ 8000 din Anglia) par?ial din cauza popula?iei destul de mari de studen?i pentru care (în condi?iile în care taxele de ?colarizare sunt mici ?i fff burse putine) un ban facut in vacanta este vital.
Nu prea în?eleg ce îi face pe irlandezi, englezi, germani, germani sau italieni s? bat? drumurile în c?utarea unui loc de munc?… ?i sunt mul?i pe care îi întâlne?ti peste tot. Am vorbit cu un irlandez care tr?ie?te de un an ?i care mi-a spus c? va face tot posibilul s?-?i prelungeasc? viza pentru c? este o recesiune în Irlanda ?i nu are nicio ?ans? s?-?i g?seasc? un loc de munc?. I-am reamintit c? este cet??ean al UE ?i c? î?i poate încerca norocul în oricare dintre cele 15 state membre. Am auzit un italian vorbind la telefon acas? despre cum ?i-a g?sit în sfâr?it un mic loc de munc?, luând sistematic toate restaurantele ?i barurile din Auckland la rând… Germanii ?i canadienii lucreaz? pentru aproximativ 50% din salariu pentru cine l-ar duce acas?… nu m? întreba de ce nu pot s?-?i spun. „Experien?a cultural?” conteaz? probabil mai mult pentru ei în sine decât banii. Men?ionez c? în rândul popula?iei mari de lupte europene care vine cu Viza de Vacan?? Munc?, 400-450 USD pe s?pt?mân? este considerat un salariu satisf?c?tor. Printre ace?tia se num?r? mul?i rata?i vara, dar ?i profesioni?ti adev?ra?i, în special englezi cu o carier? în spate, care î?i propun locuri de munc? în structurile guvernamentale din Welington… în timp ce a?teapt? ?i dau interviuri între timp, bugetul lor se sub?iaz? ?i au a accepta orice.
Altfel se face mai cald aici… soarele este foarte puternic ?i pu?in periculos… ai impresia c? nu te mu?c? pielea nimic altceva… ?i mai e ceva, lumina, când e senin afar?, lumina este atât de puternic? încât dac? tu’ nu te obi?nuie?ti cu asta începe s? te doar? capul (ca în iarna noastr? pe vârful muntelui când razele soarelui se reflect? pe z?pad?) … ziua este ?i ea foarte lung? – se lumineaz? pe la 5 ?i se întunec? dup? 10, 30 (?i vara înc? nu a venit)… despre var?… Cr?ciunul se apropie ?i reclamele de aici îl arat? pe Mo? Cr?ciun învelit în haine de blan?, cu p?l?rie ?i m?nu?i… ce vor în?elege bie?ii copii când îl vor vedea pe Mo? Cr?ciun îmbr?cat a?a cand te topesti la caldura, nu stiu, oricum e amuzant.
Despre nivelul de trai al oamenilor de aici… ce s? spun… a? spune c? este decent… dar nu mai mult… nimic luxos… nimic ostentativ… strict necesar peste tot. C?su?ele, în general îngrijite, curate… dar modeste… prefabricate în mare parte din lemn… În Queenstown, de exemplu, o cas? cu 3-4 camere cost? în jur de 150.000 de dolari, de?i nu prea îmi dau seama ce poate costa atât de mult. multe la o barac?. Nu am v?zut înc? vile ca cele construite în jurul nostru în zona Breaza, Sinaia sau Predeal… probabil sunt de la 500.000 de dolari în sus. Costul general al vie?ii mi se pare mic ?i în compara?ie cu salariul mediu ?i deci cu puterea de cump?rare.
Ce mi-a pl?cut la Auckland a fost atmosfera sportiv? bun?. Toat? lumea pare s? se preg?teasc? pentru o aventur?. Cump?rarea de ma?ini… strângerea de echipamente ?i informa?ii pentru expedi?iile pe Insula de Sud… toat? lumea vrea s? aib? experien?e grozave… s?rituri cu para?uta sau s?rituri bungy… nebune?ti. Magazinele de articole sportive sunt cele mai bine dotate din câte am v?zut pân? acum. În timpul verii, aproape 1/3 din popula?ia ??rii sunt turi?ti care vin preponderent din Europa de la 20.000 KM distan??… când cred c? am avea destule s? vedem ?i s? tr?im aventura cât mai departe…
O asemanare cu Romania? … aspectul banilor … Cred c? Mugur Is?rescu de aici s-a inspirat din designul bancnotelor române?ti. Sunt similare ca design… acela?i material (plastic) acelea?i elemente de siguran??. Biletul verde de 10.000 de lei seam?n? perfect cu bancnota de 20 USD.

Revenind la problema casei… se pare c? este destul de serios pe aici… exist? întotdeauna scandaluri din cas? în valoare de sute de mii de dolari care sunt umede ?i putrede. Le construiesc pe un schelet de be?e sub?iri de lemn, între be?e pun un fel de vat? pentru a asigura izola?ia ?i pe o parte ?i pe cealalt? un fel de placaj. La prima vedere, unele sunt foarte frumoase… dar în pere?ii pere?ilor cresc colonii bogate în insecte, în special furnici ?i odat? cu p?trunderea apei (aici nu ploua) sunt ciuperci care provoac? tot felul de probleme respiratorii, mai ales în astmatici. Ideea unui geam dublu este necunoscut? aici, de?i iarna cred c? este foarte frig… dac? stau noaptea cu caloriferul aprins vara. Un plus pentru Europa ar fi oamenii…
Dar exist? ?i o mul?ime de oameni care sunt destul de amara?i. La cârcium?, localnicii vorbesc cu am?r?ciune despre vremurile bune ?i despre ?ara care o ia razna… nimic nou pentru mine… ?i în Anglia un inginer ?omer îmi explic? cum s-a pr?bu?it întreaga economie britanic?, domnule. The

plecarea tinerilor absolven?i din ?ar? dup? cum am auzit oamenii vorbind este o regul?. S? studiezi aici cost? destul de mult, pu?ine burse, aproximativ 8% din popula?ia ??rii este studen?i… Nu sunt surprins c? nu poate absorbi pia?a. Absolven?ii nu pleac? neap?rat din lips? de bani ci mai ales din lips? de oportunit??i. Toate facult??ile î?i fac publicitate în prospecte pentru candida?i prin oportunitatea pe care o ofer? de a urma o carier? „în str?in?tate” dup? absolvire. Universit??ile de aici au prestigiu… iar atragerea studen?ilor str?ini (la taxe uria?e) este o afacere profitabil?. Despre romanii asa cum sunt vazuti… inca nu mi-am facut impresie… este doar sigur ca lumea de aici, spre deosebire de alte locuri in care am fost, a auzit in mod surprinzator de Romania si de romani… in rest… ultimul local pe care l-am vorbit. când i-am spus c? sunt din România mi-a spus c? are dou? tractoare „Universale” române?ti de care este foarte mul?umit… s? vad?.

Pt. pentru cei care vor s? emigreze, a? recomanda un calcul rece al cheltuielilor ?i perspectivelor pe care le are aici un nou venit. Merit? pentru cei care nu au nimic de pierdut în România pentru al?ii… Nu ?tiu, oricum e prea devreme s? comentez asta. … cineva a spus c? emigrarea în NZ este doar pentru cei puternici … a? rectifica … este doar pentru cei FOARTE puternici. Pentru cei care vor s? emigre, o fac gândindu-m? la plaje, la soare ?i la apa azurie… ar fi bine de ?tiut c? NZ înseamn? munc? în primul rând… pentru 80-90% dintre emigran?i, munc? fizic? pentru câteva luni pentru al?ii câ?iva ani, pentru al?ii o via??… pentru un venit capabil s? le asigure un trai decent, s? zicem de la o zi la alta… ?i eventual o s?pt?mân? de vacan?? undeva. Din câte am v?zut, NZ nu pare a fi locul potrivit. ” Excep?ie aici sunt anumite categorii de profesioni?ti de înalt? calificare care au salarii mari… dar le-ar avea oriunde în lumea civilizat? pentru c? toat? lumea îi vâneaz?… sau „oameni de?tep?i”… cei care ?tiu s? fac? bani. .dar aceasta categorie merge bine in Romania ca si oriunde altundeva. Este înc? o problem? pe care înc? nu o pot comenta… teoretic aici ar fi toate condi?iile pentru a începe o afacere… corup?ie aproape de 0… stabilitate… securitate… totu?i, românii nu prea se mi?c? a?a. Excep?ie aici sunt anumite categorii de profesioni?ti de înalt? calificare care au salarii mari… dar le-ar avea oriunde în lumea civilizat? pentru c? toat? lumea îi vâneaz?… sau „oameni de?tep?i”… cei care ?tiu s? fac? bani. .dar aceasta categorie merge bine in Romania ca si oriunde altundeva. Este înc? o problem? pe care înc? nu o pot comenta… teoretic aici ar fi toate condi?iile pentru a începe o afacere… corup?ie aproape de 0… stabilitate… securitate… totu?i, românii nu prea se mi?c? a?a.

Apropo de frumuse?ea locurilor, NZ este cu adev?rat frumoas?… dar ?i România este frumoas?… mun?ii no?tri pot concura oricând cu mun?ii Insulei de Sud… poate nu au nici m?car 3000 m dar sunt mai împ?duri?i, cu p?duri grele de foioase… Marea ?i plajele da… trebuie s? vezi, dar nu prea po?i sta la plaj? mai mult de 20 de minute pentru c? acest soare chiar î?i decoje?te pielea.

Pentru cei care se gândesc s? aplice ?i eventual s? vin? cu o politic? de c?utare a unui loc de munc? pentru 6 luni… s? se gândeasc? la riscurile financiare pe care aceasta le presupune. Aici suma minim? pe zi capabil? s? asigure supravie?uirea (cas? ?i mas?) este de 20 USD de persoan?. Deci cel pu?in 1200 USD pentru o pereche de dou? persoane pe lun?..deci 7200 USD pentru 6 luni doar între?inerea zilnic? minim? + biletele dus-întors spun 3000 USD (dou? persoane) + 2000 a?a cum le place unora s? dea firmelor de avocatur? înseamn? o investi?ie de aproximativ 12.000 USD f?r? garan?ia succesului, adic? a unui contract de calificare relevant. Ce înseamn? 12.000 de dolari în România…? … Nu trebuie s?-?i spun pentru c? ?tii. O solu?ie alternativ? pentru cei afla?i într-o astfel de situa?ie ar fi s? lase „balastul” acas? (adic? so?ia)… va reduce costurile la jum?tate ?i va câ?tiga uria? în adaptabilitate ?i flexibilitate. Chiar ?i pentru cei care vin cu o viz? de ?edere, le-a? recomanda s?-?i lase so?ia ?i urma?ii acas? pân? când se stabilizeaz? cumva cu un loc de munc? rezonabil ?i o cas?… dac? nu… s? vin? cu bani serio?i… NZ nu este Canada sau cel pu?in Australia unde sa se bazeze in caz de ceva la social… Pentru cei care locuiesc in Romania in orase cu perspectiva, au o pozitie economica (acasa) si profesionala si sa zicem 350-400 USD salariu pe luna… dupa parerea mea sunt clasa de mijloc din NZ. Aici, în zona Otago… oamenii consider? OK un salariu de 500 USD pe s?pt?mân?… adic? aproximativ 1000 USD pe lun?. Mâncarea mi se pare scump? în compara?ie cu UE… dar benzina are un pre? ?i ma?inile sunt foarte ieftine. Inainte de a pleca din Romania, m-am dus la serviciul consular al Ministerului Afacerilor Externe sa aflu daca este obligatoriu mutarea domiciliului in strainatate pentru cei intelepti.

h resedinta permanenta in strainatate. Mi s-a spus c? s-a renun?at la obliga?ia „?tampilei” unui cet??ean român cu domiciliul în str?in?tate din cauza confuziei birocratice cauzate de num?rul tot mai mare de oameni care, dup? câteva luni, se întorc cu coada între picioare, mai ales din Canada… o fi adev?rat..va fi fals… tind s? cred c? este adev?rat având în vedere faptul c? mul?i dintre cei care pleac? au o situa?ie economic? peste medie în România… cei care se lupt? ?i r?mân sau nu au nimic de pierdut în România sau fac parte din categoria celor PUTERNICI care, chiar dac? tr?iesc la limit?, trag tare în speran?a c? mai devreme sau mai târziu va ap?rea, cu siguran??, treaba salvatoare,

Cât despre noile reglement?ri privind nivelul de cunoa?tere a limbii engleze… sunt, în opinia mea, binevenite, cunoa?terea rezonabil? a limbii fiind o condi?ie minim? pentru ob?inerea unui loc de munc? decent, cel pu?in pentru un român.
A cere 6,5 la IELTS pentru cineva care vrea s? vin? în c?utarea unui loc de munc? este o solu?ie mai realist?. În condi?ii de concuren?? acerb? f?r? o englez? decent?, ?ansele cuiva de a g?si un loc de munc? în domeniu, în special cu o viz? de politic? de c?utare a unui loc de munc?, sunt aproape de 0. Pentru un chinez, este diferit… Chineza este vorbit? în mod obi?nuit în Auckland ..?i ei angaja?i unul pe cel?lalt. Cei cu profesii „umaniste” se gândesc s? supravie?uiasc? în NZ dând lec?ii private sau pentru economi?ti-manageri… pentru a?a ceva este nevoie de un nivel minim de englez? echivalent cu un scor IELTS de divizia a 7-a Academic nu General Training (care în capitolul Cititul este o joac? de copii în compara?ie cu modul Academic).

REPET… Oricine are un IELTS sub 7 ani va avea greu s?-?i g?seasc? un loc de munc? decent din cauza limbii. Cei care vorbesc engleza dur si inca primesc viza… le recomand sa faca din timp antrenamente de spate… eventual sa contacteze niste ciobani din zona Sibiului pentru a face un curs de tunsoare din timp… chiar spun ca castigi bine… pentru turele de noapte tine poate face aproximativ 5-6000 NZ $ pe lun?… (în sezon).

Pân? la urm?, dragi compatrio?i… Nu sf?tuiesc pe nimeni s? nu vin? în NZ… dimpotriv?… este bine ca toat? lumea s? î?i încerce norocul ?i puterea. Dar pentru a face acest lucru calculând realist ?ansele de adaptare… la condi?iile specifice acestei ??ri, investi?iile asumate prin acest pas… avantajele sau dezavantajele asumate de NZ fa?? de alte destina?ii… spun asta pentru c? se pare c? mul?i decid s? emigreze în NZ dup? ce am v?zut câteva perspective turistice.

(Lukkass)

Lukas, o postare foarte interesant? despre NZ.
Din punctul de vedere al turistului venit cu viz? de vacan?? de lucru, se poate spune c? este atotcuprinz?tor. Altfel, cred c? ar trebui s? mai tr?ie?ti pu?in aici pentru a vedea c? situa?ia nu este exact a?a cum o descrii tu.
De exemplu, treaba cu casa, in primul rand, nu este din “betioane subtiri” cum zici tu, chiar sunt din lemn si sunt constructii solide, unele au 70-80 de ani si sunt in stare perfecta. Problema infiltra?iilor este într-o foarte mic? parte dintre acestea, în special apartamentele construite în ultimii ani în care s-a adoptat o solu?ie nou? pentru o izolare în esen?? bun?, dar cu care nimeni nu s-a deranjat s? o aplice corect. De aici scandalul, dar în niciun caz majoritatea caselor.
Geamurile termopan nu se poarta pentru ca sunt scumpe si nu e nevoie, aici in Akl nu e frig, iarna ar fi poate 5-7 gr, iar la pranz este vreo 13-15. Daca restul casei este izolata, totul este ok. Este adev?rat c? cele vechi nu sunt izolate, dar acestea sunt pu?ine.
Pre?ul caselor este mare în ora?e din cauza pre?ului terenului de sub ele, iar Queenstown nu face excep?ie, este unul dintre cele mai scumpe ora?e din NZ (destina?ie turistic?).
Inca ceva, comparatia cu R si un salariu de 3-400 de acolo este ridicola, pur si simplu. Eu ?i so?ia mea aveam fiecare acea sum? în R ?i, în afar? de ni?te treburi casnice ?i ceva de mâncare, nu puteam face altceva. Aici cu 2 salarii, in mai putin de 3 ani le-am facut pe toate, am fost in vacanta, mi-am cumparat o casa (platim ipoteca, adica dar se poate) si o gramada de alte lucruri care nu-mi vin la celula acum (banii de la R cu care am venit aici au fost cam 7000USD, din care a trebuit s? rezolv?m foarte multe urgen?e – s-au terminat în 2 luni).

Ceea ce este cu adev?rat important este engleza. Dac? ai o diplom? universitar? ?i vorbe?ti bine engleza (cât de bine vorbe?ti este mai pu?in important decât cât de bine în?elegi, dar asta este partea grea) nu dureaz? mai mult de 2-3 luni pentru a te reg?si. Nu cunosc cazuri care s? dep??easc? aceast? perioad? (nu m? refer la cei a c?ror englez? este la fel de bun? ca coreeana mea). 6.5 la ielts mi se pare decent, aveam 7.5 si m-am chinuit vreo 2 luni sa le inteleg pasarea, nu vorbesc de jargon…

Chestia cu 20usd/zi de persoan? cred c? este exagerat?. Adic?, suma este dubl? fa?? de realitate. Un coleg de apartament cost? aproximativ 100nzd/s?pt?mân?, iar mâncarea nu este atât de scump?, decât dac?

tu o gatesti. În sfâr?it, nu vreau s? v? demonteaz? postarea, care este foarte bun? în general, vreau doar s? clarific câteva lucruri din rezervor care au f?cut ceva aici. Nu este u?or ?i, a?a cum am spus, emigrarea nu este pentru toat? lumea. Pentru cei care se gândesc s? vin? singuri ?i s?-?i aduc? familia dup? aceea, din punct de vedere economic aceasta este o solu?ie perfect?, dar trebuie s? se gândeasc? dac? se vor confrunta singuri cu o astfel de încercare, f?r? sprijin moral.
Nu pot spune c? este în regul? deloc. Respect…

Bravo

Mi-am facut casa in CHC, de tipul de mai sus. Este, apropo, singurul tip de cas? de acolo ?i nu este nimic în neregul? cu stilul…
La inceput am ramas uimit si analizand problema am inteles ca este mai bine din multe puncte de vedere. De?i aparent structura este ca un be?i?or de chibrit, s? nu uit?m c? orice grind? de z?brele arat? a?a. Foile de gips (gips-carton sau GIB, nu stiu sa le spun in RO) intaresc structura pastrand in acelasi timp flexibilitatea necesara. Am v?zut chiar ?i case cu parter ?i dou? etaje f?cute a?a! Apoi ?tim cu to?ii c? cel mai bun izolator este aerul, acel „vat?” pe care l-am pus pe pere?i este vat? mineral? (cum ar fi vata de sticl?) ?i are propriet??i izolante excep?ionale.
Clima din Christchurch (?i cu atât mai mult din Auckland) nu necesit? geam dublu. Am locuit în aceast? cas? 5 ani ?i nu am suferit niciodat? de frig. Aveam un calorifer încorporat în peretele din sufragerie/sufragerie ?i am folosit calorifere cu ulei în celelalte camere. Aveam ?i înc?lzitoare de perete în baie ?i toalet?. Factura actual? a fost rezonabil?. Singurul lucru pe care l-am regretat a fost c? nu am pus pompa de c?ldur? reversibil? în living/sufragerie, a? fi putut s? m? r?coresc ?i vara…
Dup? cum a men?ionat Bravo, este o mare gre?eal? s? încerci s? raportezi totul c?tre RO, trebuie s? înve?i felul local de a fi ?i s? te adaptezi, s?-?i reorganizezi priorit??ile ?i, mai ales, s? te bucuri de via??. Este greu (pentru unii foarte greu) la început, dar în timp vei ob?ine o pace interioar? care (cel pu?in pentru mine) în România a fost imposibil de g?sit.

Categorii: Blog-R