Lista de mai jos poate fi util? celor care încearc? s?-?i traduc? programul analitic în echivalen?? pentru economist sau contabil.
În niciun caz nu vreau s? transmit c? recomand ca mama s? fie inactiv?. Ace?tia sunt doar termeni de baz? pe care îi pute?i folosi pentru a v? inspira. Este necesar un nivel suficient de bun de englez? pentru a lega cuvintele a?a cum apar în programa tuturor. ?i mult timp pentru studiu individual ?i corecturi. Pentru unii, ar putea merita efortul de a economisi bani pe traducere. Dar oricum, cel mai important lucru este acurate?ea traducerii.
Daca nu esti absolut sigur ca rezultatul este perfect, mai bine cauti un traducator specializat in asa ceva. Dac? înc? folosi?i aceast? list? pentru a v? inspira, v? rug?m s? c?uta?i alternative.

A | B | C | D | E | F | G | eu | L | M | N | O | P | R | S | T | V
––- A ––-
Accize – Acreditiv pentru accize
– Scrisori de credit
Active(e) – Active
Active circulante – Active circulante
Active fixe – Active fixe
Resource allocation – Alocarea resurselor
Amortizare – Rambursare
Avansuri de trezorerie

——————— B ————————
Balan?a pl??ilor externe – Balan?a pl??ilor externe
Balan?? de verificare – Bilan? de verificare
Banca European? pentru Reconstruc?ie ?i Dezvoltare – Banca European? pentru Reconstruc?ie ?i Dezvoltare
Banca Mondial? – Banca Mondial?
bilan? – bilan? contabil
bilet la ordin – cambie de comand?
de venituri ?i cheltuieli – bugetul de venituri ?i cheltuieli
m?rfuri de stoc – Bursa de m?rfuri

——————— C ————————
Cambie – cambie
Calcul cost – Calcul cost
Capital social – Capital social
Capital propriu – capital propriu
Casier – Casier
Verificare – Verificare
Cerere – Cerere
Cerere global? – Cerere global?
Cheltuieli – Cheltuieli
Cheltuieli fixe – Cheltuieli fixe
Cheltuieli variabile – Cheltuieli variabile
Cifra de afaceri – Cifra de afaceri
Circuit economic – Circuite economice
Comerciant – Comerciant
Comer? intern – Comer? intern
Comer? exterior – Comer? exterior
comision –
Comisia de Concuren?? – Concuren??
Consigna?ie – Consigna?ie
Consum – Consum
Cont – Cont
Contabilitate financiara
– Contabilitate ?i prelucrare a datelor de afaceri
Contract de vânzare – Contract de cump?rare/vânzare
Contul rezultatelor (profit ?i pierdere) – Contul de profit ?i pierdere
Conturi bancare – Conturi bancare
Cost de produc?ie – Cost de produc?ie
Cost pe unitate de produs – Costuri pe unitate de produs
Costuri de comand? – Costuri de comand?
Cota?ii – Cota?ii bursiere
Creabil? – Creabil?
Cre?tere – Cre?tere economic?
Cantit??i – Quantile

——————— D ———————–
Date statistice – Date statistice
Datorie – Datorie
Datoria extern? – Datoria extern?
Decile – Decile
Economic dezechilibru – Economic dezechilibru
Dividend – Dividend
Dizolvarea societatii – Dizolvarea societatii
Dobinda – Interes
Înregistrare dubl? – Înregistrare dubl?

——————— E ————————
Economic balance – Economic balance
Echilibrul financiar – Echilibrul financiar
Economia de pia?? – Pia?? deschis?
Economia mondial? – Economie interna?ional?
Elasticitatea cererii ?i ofertei – Elasticitatea cererii ?i a ofertei
Exerci?iu financiar (sau contabil) – An fiscal (sau contabil).
Prob? – Prob?

——————— F ———————–
Faliment – ??Faliment
Factori de produc?ie – factori de produc?ie
Acts comer? – Acte de comer?
Finan?e publice – finan?e publice
fluxuri economice – fluxuri economice
FMI – Fondul Monetar Interna?ional
func?ii comerciale – func?ia comercial?
func?ia cercetare/dezvoltare – func?ia R&D
function staff – functia de personal
function production – Func?ia de produc?ie
– Func?ia financiar/contabil – Func?ia financiar/contabil

——————— G ————————
Garaj – Ipoteca
Garan?ii Bancare – Garan?ii pentru împrumuturi
Administrare contabil?
– Schema de management

——————– eu ————————
Mijloace fixe
Imobiliz?ri financiare – Active financiare
Imobilizari necorporale – Active circulante
Active necorporale
Impozit – Impozit
Impozit pe cl?diri – Impozit pe cl?diri
Taxe pentru jocuri de noroc
împrumuturi de stat
– împrumut prin obliga?iuni
Închiderea anului – Împrumut emis de obliga?iuni Sfâr?itul anului fiscal
Indici agrega?i – Indici agrega?i
Indici de previziuni – Indici de provizion
Indici cu ponderi constante – Indici cu ponderi constante
Indici cu ponderi variabile – Indici cu ponderi variabile
Indici dinamici – Indici dinamici
Indici individuali ?i de grup – Indici individuali ?i de grup
statistica indicilor – Indici statistici
indicatori teritoriali – Indici teritoriali
Infla?ie – infla?ie
Întreprindere – Întreprindere (sau companie)
Investi?ii – Investi?ii

——————— L ————————
Lichidarea companiei

——————— ——————— M
Macroeconomie – Macroeconomie
monetary mass – Masa monetar?
Media cronologic? ponderat? – Media cronologic? ponderat?
Medie cronologic? simpl? – Medie cronologic? simpl?
Median? – Median?
Microeconomie – Microeconomie
Monopol – monopol

——————— N ————————
Negociere – Negociere

——————— O ————————
Obiect ?i metod? (contabilitatea) – Domeniul de aplicare ?i metoda (contabilitatea)
Obliga?iuni – Obliga?iuni
Aprovizionare – Aprovizionare
Currency supply – Currency supply
Aprovizionare global? – Aprovizionare global?
Oligopol – Oligopol
Organizatia Mondiala a Comertului

——————— ——————— P
Pasiv(e) – Datorii
Patrimoniu – Patrimoniu
Pia?a financiar? – Pia?a financiar?
Bani

y market – Pia?a monetar?
Pia?a muncii – Pia?a muncii
Planul general de conturi – Plan de cont
Pl??i în numerar – Pl??i în numerar
Pl??i prin transfer – Pl??i prin transfer
Politica bugetar? – Politici bugetare
Politica monetar? – Politici monetare
Pragul de profitabilitate – Pragul de profitabilitate
Pret – Pret
prime aferente capitalului – Prim? de capital
Procedura cantitativ?
Procedura de deducere a valorii
Procedura simpl? de împ?r?ire Procedura simpl? de împ?r?ire
Procedura indicelui de echivalen?? The
procente – percentile
Productie – Productie
Produc?ie brut? – Produc?ie brut?
Produc?ie în curs – Produc?ie curent?
Productivitate – Productivitate
Produs na?ional – Cont na?ional de produs
Profit – Profit
Provizioane pentru riscuri ?i cheltuieli – Provizioane pentru riscuri ?i cheltuieli

R ——————— ————————
rata rentabilit??ii – raportul de rentabilitate
rate marginal – Rat? marginal?
Renta – Renta
Rezerve – Reserve
Rezultat raportat – Rezultate raportate

——————— S ————————
Seria de distribu?ie – Seria de reparti?ie
Seria cronologic? – Seria temporal?
system decision – sistem decizional
sistem bugetar – sistem bugetar
transna?ionale – companii transna?ionale
?omaj – ?omaj
Seria de sondaje – ancheta de serie
Sondaj mecanic – sondaj mecanic
Sondaj tipic – sondaj tipic
Sondaje aleatorii – sondaje aleatorii
Sondajele efectuate – Sondajele directe
Spor mediu – Cre?tere medie
Stocuri – Stoc
Subvebtii – Subven?ie

——————— T ————————
??ri în curs de dezvoltare
Tax? – Tax? (sau Tax?)
Taxa pe valoarea ad?ugat? (TVA) – Taxa pe valoarea ad?ugat? (TVA)
Taxa de reducere – Taxa de reducere
Taxe de timbru – Taxe de timbru
Taxe vamale – Vama
Valori mobiliare – Valori mobiliare
Trezorerie – Trezorerie

——————— V ————————
Valoarea ad?ugat? brut?
Valoarea ad?ugat? net?
– Valori mobiliare
Venit national – Contul de venit national

Categorii: Blog-R