In primul rand, trebuie spus ca este destul de greu sa te echivalezi ca contabil, mai ales daca ai studiat doar economie, dar nu si contabilitate. Nici în cazul celor care au absolvit studii economice cu profil contabil, nu va fi u?or. Ceea ce nu înseamn? c? este imposibil. Este greu, dar depinde doar de cât de mult î?i dore?ti.
Echivalarea in cazul contabililor se face exclusiv pe baza de studii, neavand nicio legatura cu experienta profesionala. Din acest punct de vedere, aceast? echivalen?? este accesibil? tuturor celor care au absolvit o universitate cu specific economic.

Exist? trei organisme profesionale cu care se poate echivala ?i anume:
Certified Practicing Accountant of Australia (CPA Australia) – www.cpaaustralia.com.au
Institutul Na?ional al Contabililor (NIA) – www.nia.org.au
Institutul Contabililor Autoriza?i din Australia (ICAA) – www.icaa.org.au
Taxa de echivalen?? este aceea?i pentru toate cele trei organisme ?i anume 350 USD. Plata se poate face prin cardul Taipun emis de BancPost, la un curs foarte apropiat de cursul oficial al BNR, nefiind percepute alte comisioane de banca australian? care retrage banii.
M? voi referi în principal la CPA, deoarece acesta a fost organismul cu care mi-am f?cut echivalen?a. Motive pentru a face acest lucru:
– pentru a putea aplica la ICAA trebuie s? fii membru al unei organiza?ii specializate, precum CECCAR – Corpul Exper?ilor Contabili ?i Contabililor Autoriza?i din România, ?i nu a fost cazul;
– NIA percepe o tax? de reevaluare de 100 AUD, în timp ce CPA nu percepe nicio tax? de reevaluare;
– chiar dac? doar cele dou? motive de mai sus ar fi suficiente pentru oricine altcineva în situa?ia mea, trebuie remarcat c? CPA Australia, spre deosebire de NIA, este un organism mult mai reputat, în parte datorit? vechimii ?i tradi?iei sale, iar pe de alt? parte, exist? CPA similare în Statele Unite, Anglia ?i alte ??ri europene; deci, dac? solicitantul dore?te s? urmeze aceast? profesie în Ozzie Land, ar fi recomandabil s? se aplice fie la CPA Australia, fie la ICAA.

Pentru a ob?ine o „evaluare pozitiv? a migra?iei” de la CPA, trebuie s?:
1. s? aib? o diplom? universitar? „cel pu?in comparabil? cu o diplom? de licen?? australian?”; cu alte cuvinte, s? fi absolvit o facultate acreditat? din România, cu diplom? de licen??; În acest sens, se pare c? australienii au o list? de universit??i în fiecare ?ar? pe care le consider? a fi comparabile cu universit??ile australiene;
2. acoper? cel pu?in 9 din cele 12 domenii de baz? ale curriculumului necesare pentru calitatea de membru asociat; acestea sunt pentru CPA:
· Sisteme ?i procese contabile (de baz?)
· Contabilitate financiara (financiara si corporativa)
· Contabilitate de gestiune
· Teoria contabilit??ii
· Drept comercial (introducere, inclusiv contracte)
· Economie
· Metode cantitative
· Finan?e (corporate)
· Proiectare ?i dezvoltare sisteme informa?ionale
· Audit
· Legea fiscal? australian?
· Dreptul australian al societ??ilor comerciale
Cum ultimele dou? sunt subiecte specifice Universit??ile australiene, în realitate, sunt acoperite 9 dintre primele 10 discipline.
De remarcat aici c?, de?i numele subiec?ilor difer? de exemplu de cele ale NIA
· Contabilitate de baz? în loc de sisteme ?i procese contabile (de baz?)
· Contabilitate financiar? ?i corporativ? în loc de contabilitate financiar? (financiar? ?i corporativ?)
· Probleme curente în contabilitate (standarde ?i teorie) în loc de Teoria contabilit??ii
· Contabilitatea de gestiune ?i costuri în loc de Contabilitatea de gestiune
· Finan?e de afaceri în loc de finan?e (corporate)
· Audit
· Drept introductiv (inclusiv contracte) în loc de Drept comercial (introducere, inclusiv contracte)
· Economie
· Statistici în loc de metode cantitative
· Sisteme informatice computerizate în loc de proiectare ?i dezvoltare a sistemelor informatice
· Legea fiscal? australian?
· Dreptul australian al societ??ilor comerciale

În principiu, criteriile de echivalen?? sunt similare dac? nu identice. Deci, din acest punct de vedere, nu exist? diferen?e, a?a c? nu are sens dac? ai ob?inut o echivalen?? negativ? de la unul dintre corpuri, s? aplici altuia în speran?a c? poate cel?lalt va fi mai iert?tor.
Procesul de echivalare dureaz? între 4-6 s?pt?mâni, dar poate diferi în func?ie de perioad? (Cr?ciun) sau de complica?iile care pot ap?rea (cineva care ?i-a trimis diploma de Master în Contabilitate, i s-a cerut s? ob?in? mai întâi o echivalare de la NOOSR ( Oficiul Na?ional de peste m?ri). Skills Recognition – Australia) in ceea ce priveste acest master, asta nu inseamna ca vreun master va urma acest drum dar nu stiu mare lucru, nu cazul meu, sau poate daca descrierea cursurilor este insuficient de detaliata, vei fi intrebat probabil trimite?i o descriere mai detaliat? a acestor cursuri).
Sunt destul de cooperan?i pe e-mail, dar trebuie s? insisti, s? fii perseverent. Voi da aici osassess@cpaaustralia.com.au unde mi-a r?spuns o fat? pe nume Barbara Boulton – Manager Qualifications Assessment Unit.
Este bine s? ataci pe multe fr

onts, sa stii ca existi. Un e-mail pe zi nu stric? s? le reaminteasc? de tine. Dar dac? nu respect? termenul de 6 s?pt?mâni, sau o situa?ie similar?, nu are rost s? le blochezi serverul de mail doar pentru c? nu e?ti mul?umit de rezultatul primit.
De obicei, ace?tia au discu?ii doar cu cei care au solicitat deja echivalen??, în cazul în care dori?i s? afla?i mai multe informa?ii, „ce s-ar întâmpla dac?…”, este destul de probabil s? primeasc? invariabil un r?spuns politicos prin a fi sugerat s? aplice primul ?i numai apoi s? pun întreb?ri.

Documente de trimis la CPA:
1.Diplom? universitar? – copie legalizat? ?i traducere autorizat?; mai exact cum se spune:
„1. PREMIUL ACADEMIC – o copie legalizat? a diplomei originale care indic? în mod clar titlul premiului, numele institu?iei, anul în care a fost acordat? diploma ?i nota ob?inut?. Dac? aceasta nu este în limba englez?, trebuie furnizat? ?i o traducere oficial?. „
2. Fi?a de înregistrare – copie legalizat? ?i traducere autorizat?; exact cum se spune:
„2. FAXA ACADEMIC? – o copie certificat? conform? a foii matricolului original detaliat. Foaia matricol? trebuie s? arate fiecare subiect studiat ?i rezultatul de promovare sau de respingere pentru fiecare an de studiu. Codurile pentru note trebuie incluse. Dac? foaia matricol? nu este o traducere oficial? în limba englez?, trebuie furnizat?, de asemenea, în. Dac? au fost acordate scutiri, v? rug?m s? furniza?i documente referitoare la studiul anterior.
3. programa – copie legalizat? ?i traducere legalizat?, exact a?a cum spun ei în?i?i:
nu scris de mân?. E?ecul de a furniza detalii adecvate programului poate afecta negativ rezultatul evalu?rii dumneavoastr?. „
Acele paragrafe sunt preluate din Formularul de cerere de pe pagina a treia.

V? rug?m s? re?ine?i c? documentele pe care le trimite?i nu v? vor fi returnate, a?a c? nu trimite?i niciun document original. Singura excep?ie în acest caz este programul analitic, deoarece în multe cazuri legalizarea acestuia poate costa de câteva ori mai mult decât taxa pentru emiterea unui alt program analitic. Dar cel mai bine este s? întreba?i în prealabil ?i s? v? asigura?i c? pute?i ob?ine altul.
Documentele depuse la dosarul CPA ar fi de preferat s? fie copii legalizate înso?ite de traduceri autorizate. De asemenea, p?stra?i câte o copie a fiec?rei lucr?ri trimise, pentru a nu risca s? v? încurca?i ulterior la trimiterea dosarului final c?tre DIMIA (date de absolvire, denumirea institu?iei, diverse mici detalii care nu trebuie neglijate) atunci când completa?i alte formulare. Informa?iile trebuie s? fie identice, nu doar similare. Ai grija.
Nu sunt multe de spus despre diploma de licen?? ?i foaia matricol?, doar c? probabil c? te va costa o tax? s? le eliberezi, dac? nu ai f?cut-o deja.
În ceea ce prive?te programul analitic, (acest caz percepe ?i o tax? pentru lansarea lui, a?a c? fi?i siguri c? a trecut de mult vremea când înv???mântul era gratuit în România J), acesta împreun? cu traducerea aferent? sunt cele mai importante documente în ceea ce prive?te echivalen??. În primul rând, trebuie s? v? asigura?i c? con?inutul programului analitic reflect? fidel ?i complet cursurile studiate în facultate, iar în al doilea rând, trebuie s? v? asigura?i c? traducerea reflect? fidel ?i con?inutul programului analitic.

Exist? urm?toarele situa?ii posibile:
a) programa analitic? reflect? în mod fidel ?i complet cursurile studiate în facultate, caz în care nu mai r?mâne decât ob?inerea unei traduceri adecvate;
b) programa analitic? nu reflect? în mod corect ?i complet cursurile studiate în facultate, caz în care va trebui s? rescrie?i programa analitic?, fie pe baza con?inutului materialelor de curs, fie pe diverse alte surse precum alte programe analitice dezvoltate în anul trecut. sau ulterior, sugestiile profesorilor titulari etc., dup? care ave?i urm?toarele dou? posibilit??i:
– fie te duci la secretariatul facultatii si ii determina pe cei de acolo sa insereze noua descriere a cursurilor respective in programul analitic emis initial, si sa aplici pe fisele respective o stampila care sa certifice autenticitatea acesteia (in cazul Academiei de Studii Economice din Bucure?ti, de obicei pe prima fil? scrie c? acesta este programul analitic al absolventului…promo?ia…, iar în restul ?tampil? rotund? cu Facultatea… Academia de Studii Economice, Bucure?ti) este ?tampilat? pe fiecare fil?. ;
– sau, în cazul în care prima alternativ? e?ueaz?, trimite?i ambele variante împreun? cu o Declara?ie statutar? în care explica?i motivele pentru care a?i folosit aceast? metod? (în acest caz este de preferat s? coresponde?i cu cei de la CPA pentru a le explica situa?ia ?i a vedea ce sf?tuiesc). tu).
c) nu vi se poate emite un program analitic, din diverse motive precum: distrugerea arhivei, inexistenta arhivei, dizolvarea institutiei; in acest caz va trebui sa urmati pasii de la punctul b) varianta a doua.
V? rug?m s? re?ine?i c? nimeni nu încurajeaz? „adaptarea” programului analitic în sensul dorit de solicitant în

pentru a se conforma cât mai mult cu standardele australiene, mai ales c? nimeni nu ?tie exact ce ar trebui s? g?seasc? evaluatorii australieni acolo pentru a considera aceast? chestiune ca fiind echivalent?. Pot exista multe specula?ii, dar trebuie s? ?tii în ce te bagi. Cineva a spus la un moment dat c? oficialii australieni verificau autenticitatea documentelor trimise contactând Ministerul Educa?iei al solicitantului din ?ara lor de origine. În câte cazuri se întâmpl? cu adev?rat acest lucru sau care sunt documentele pe care le depun la aceast? verificare (presupun c? pot verifica doar diploma de licen?? ?i foaia matricol? pentru c? m? îndoiesc c? cineva va putea verifica dac? programele analitice într-adev?r corespund cu ceea ce student trimis în dosar, mai ales care este haosul din punct de vedere administrativ în majoritatea institu?iilor din România) nu cred c? poate ?ti cineva, dar consider c? este un risc inutil care nu trebuie asumat, deoarece ulterior pot ap?rea complica?ii din DIMIA, complica?ii care î?i pot compromite definitiv ?ansele de a ajunge vreodat? în ?ara viselor. Deci mai bine cu pa?i mici ?i len?i, chiar ?i pe burt? dac? este necesar, decât în ??s?rituri care î?i pot rupe gâtul. mai ales la ceea ce este haosul administrativ în majoritatea institu?iilor din România) nu cred c? poate ?ti nimeni asta, dar consider c? este un risc inutil care nu trebuie asumat, deoarece pot ap?rea ulterior complica?ii de la DIMIA, complica?ii care vor putea compromite cu siguran?? ?ansele de a ajunge vreodat? în ?ara visurilor. Deci mai bine cu pa?i mici ?i len?i, chiar ?i pe burt? dac? este necesar, decât în ??s?rituri care î?i pot rupe gâtul. mai ales la ceea ce este haosul administrativ în majoritatea institu?iilor din România) nu cred c? poate ?ti nimeni asta, dar consider c? este un risc inutil care nu trebuie asumat, deoarece pot ap?rea ulterior complica?ii de la DIMIA, complica?ii care vor putea compromite cu siguran?? ?ansele de a ajunge vreodat? în ?ara visurilor. Deci mai bine cu pa?i mici ?i len?i, chiar ?i pe burt? dac? este necesar, decât în ??s?rituri care î?i pot rupe gâtul.
Aveti grija sa trimiteti programul analitic pentru TOATE cursurile de economie, informatica, contabilitate, drept si finante studiate, deoarece odata obtinut rezultatul, este destul de greu sa reconsiderati decizia initiala.
Este posibil s? se permit? completarea ulterioar? a dosarului de echivalare cu cursurile respective care nu au fost trimise ini?ial. Dar acest lucru nu este recomandat, pentru c? va implica o alt? echivalen??, care chiar dac? nu v? va costa mai mul?i bani, v? va costa timp ?i poate s? nu fie la fel de binevoitoare în toate cazurile. Mi s-a întâmplat, dar poate mi-au ar?tat pu?in mai mult? îng?duin??. Repet, sunt un caz singular. Cu toate acestea, cât mai pu?ine complica?ii. Gândi?i-v? c? poate a?a ceva ar putea ridica întreb?ri de la DIMIA, care ar putea s? v? ia mai u?or cazul din acest punct de vedere. A?adar, ave?i grij? s? trimite?i TOATE cursurile studiate la facultate care ar putea avea pu?in de-a face cu domeniile acoperite de CPA,

Trebuie ad?ugat aici c?, în unele cazuri, în cazul în care CPA consider? c? descrierea unui anumit curs este insuficient de detaliat?, poate specifica acest lucru în scrisoarea pe care o ve?i primi, sugerând ?i permi?ând în acela?i timp s? fie retrimis? o descriere mai detaliat?. . acel curs.
În ceea ce prive?te traducerea programului analitic, acesta este un subiect destul de delicat. Este foarte important cine va face traducerea, deoarece acurate?ea echivalen?ei depinde în mare m?sur? de acurate?ea acesteia. O traducere inexact? nu numai c? va anula eforturile depuse pân? acum cu ob?inerea programului analitic (sau ?i mai r?u rescrierea programului analitic), dar mai ales odat? ce cererea este trimis? nu vei mai putea reveni la rezultatul ob?inut, cerându-?i scuze pentru calitatea proast? a traducerii este responsabil? de rezultat.
Dac? sunte?i suficient de fluent în limba englez?, ar fi de preferat s? traduce?i singur programul analitic. Acest lucru este justificat din mai multe motive, ?i anume:
În primul rând, pentru a avea o oarecare certitudine cu privire la calitatea traducerii, ar trebui s? apela?i la un traduc?tor tehnic, de preferin?? cu experien?? relevant? în traducerea documentelor economice. Pentru c? pentru un termen destul de comun în limba român? precum „cifra de afaceri” sau „rata de rentabilitate”, pute?i g?si mul?i termeni echivalenti. Este important s? g?si?i potrivirea potrivit?. Iat? o mân? de programe analitice pentru subiecte similare pe care le g?si?i publicate pe internet de unele universit??i australiene. Am folosit în acest scop programa de la Universitatea din Southern Queensland, care poate fi g?sit? la www.usq.edu.au/course/specification/2005/sau o alt? institu?ie care public? gratuit programul pe Internet ar fi CIMA care poate g?si?i la urm?toarea adres?: www.cimaglobal.com/students/studying/syllabus/full/ . Probabil c? sunt ?i altele, dar nu sunt con?tient de ele, iar aceasta îmi ajunge personal.
În al doilea rând, faci o semnifica?iet economisire de bani, pentru c? un traduc?tor priceput practic? probabil o rat? de cel pu?in 200.000-300.000 lei la 1800 de caractere (aceasta este doar o estimare personal?, sau altfel spus cel pu?in taxa pe care o pl?tesc eu -cum pretinde J). ?i întrucât acest traduc?tor este ?i b?rbat, poate c? a murit în familie cu dou? zile înainte ?i este nebun, sau poate c? se gr?be?te s? plece în vacan?? s? cear? iubita iubitei ?i va face traducerea în grab?. . Sunt de principiul c?, dac? vrei ca ceva s? mearg? bine, trebuie s? o faci singur. Dar, desigur, dac? po?i. Nu recomand acest lucru celor care au dificult??i în ob?inerea unui rezultat satisf?c?tor IELTS,
?i nu în ultimul rând, astfel te vei familiariza pu?in cu termenii economici pe care probabil va trebui s?-i folose?ti acolo. Glumesc… ?
Traducerile respective nu trebuie legalizate la notar, mai ales c? în formularul de cerere se precizeaz? c?: ” Nu este necesar? depunerea traducerilor oficiale ale programului. Cu toate acestea, traducerile ar trebui s? fie dactilografiate, nu. E?ecul de a furniza detalii adecvate în programa poate afecta negativ rezultatul evalu?rii dumneavoastr?. „Deci, în teorie, o traducere neoficial? pe computer este suficient?. în acest caz CPA), este mai bine s? ave?i traduceri autorizate. Unii ar spune c? traducerea ar trebui chiar legalizat?, dar interpretarea lor a „traducerii oficiale” nu m? face s? cred a?a. Dar la urma urmei, este o ?ar? liber?, este democra?ie, fiecare gânde?te ce vrea, nu?
Dup? depunerea cererii ?i achitarea „taxei de evaluare”, a?a cum am spus mai sus, trebuie s? a?tepta?i între 4 ?i 6 pân? la ?ase s?pt?mâni, sau cel pu?in a?a se angajeaz? s? proceseze dosarul. In cazul meu a durat exact 6 saptamani. Întrucât eram într-o criz? de timp în acel moment, le-am rugat s?-mi trimit? rezultatul prin e-mail, dar din motive de securitate ?i confiden?ialitate, ei au refuzat s? fac? acest lucru, dar mi-au spus c? dac? le dau un num?r de fax unde s? trimit? rezultatul respectiv. , vor fi mai mult decât bucuro?i s? o fac? (probabil s-au s?turat pu?in de mine J). Lucrul ciudat este c? tot am trimis num?rul de fax pe adresa de e-mail. Adresa de e-mail care a fost specificat? în formularul de cerere. Ar fi avut motivele lor, pe care nu le-am putut în?elege.
În cazul fericit, în care ai ob?inut o echivalen?? pozitiv? a studiilor, vei primi în aproximativ 2 s?pt?mâni de la expirarea termenului ini?ial de 4-6 s?pt?mâni, în cutia po?tal? un plic care con?ine o coal? de hârtie în care vei va fi anun?at despre cele 12 subiecte care v-au fost echivalente ?i, de asemenea, despre ce subiecte v? lipsesc pentru a ob?ine calitatea de „membru asociat”. Din câte ?tiu, pentru a deveni membru asociat, toate cele 12 materii trebuie s? fie echivalente, s? aib? o anumit? experien?? profesional? în domeniul contabilit??ii, iar la aceasta se adaug? un curs de formare pe care trebuie s?-l urmezi sub îndrumarea unui membru CPA. Dar pentru c? acest lucru nu m-a interesat ?i nu am ajuns atât de departe, vreau doar s? men?ionez acestea, neavând cuno?tin?e prea precise. Oricum ar fi bine sa pastrezi scrisoarea primita, pentru ca daca i se intampla ceva, si ii ceri un duplicat, te costa (parca ar spune ceva cam 20 AUD) si nu stiu in ce conditii. poate fi eliberat (probabil dureaz? ceva timp). A?a c? fi?i foarte aten?i la toate hârtiile pe care le primi?i.
Ar fi un caz fericit. Cel mai nefericit caz, ?i totodat? mai frecvent este cel în care î?i lipsesc 1, 2, 3 sau chiar mai r?u 5 subiecte pân? la acoperirea a 9 din cele 12 subiecte. In aceasta situatie in scrisoarea primita de la CPA se vor preciza subiectele care lipsesc, de exemplu daca 8 subiecte ti-au fost echivalente pozitiv, in acea scrisoare vor fi trecute cele 4 subiecte lipsa pana la obtinerea statutului de membru asociat CPA. Asta nu înseamn? c? va trebui s? le urmezi pe toate 4, ci doar pe una dintre ele, nu exist? nicio preferin?? sau ordine care s? fie studiat?. Aceasta este alegerea fiec?ruia, în func?ie de posibilit??i, preferin?e sau ceea ce consider? mai u?or de studiat. CPA ar trebui s? trimit?, de asemenea, o list? de universit??i australiene acreditate unde pute?i urma cursuri aprobate de acestea. Îns? aceast? list? nu este foarte util?, pentru c? nu precizeaz? în detaliu pentru fiecare curriculum nucleu domeniul pe care trebuie s? îl urmezi la o anumit? universitate, ci doar universit??ile respective, cu adresa lor ?i o adres? de email prin care po?i coresponde. Pentru a verifica ce curs sau cursuri ar trebui studiate pentru echivalen?a unui anumit subiect, acesta poate fi g?sit la urm?toarea adres? web: www.cpacareers.com.au, unde accesa?i Op?iuni de studiu, apoi face?i clic pe link-ul respectiv care spune cautare cursuri acreditate, iar de acolo selecteaza pe fiecare care il intereseaza. Dup? care, bineîn?eles, trebuie verificat dac? universitatea respectiv? ofer? cursurile respective ?i la distan??, înv???mânt la distan?? (sau înv???mânt la distan??) f?r? premii (sau f?r? diplom?) a?a cum se numesc. A?a c? ave?i grij? s? nu confunda?i

cursuri care sunt urmate doar într-un program de licen?? cu cele de care ave?i nevoie. Nediploma sau nepremierea înseamn? c? absolvirea lor nu contribuie la ob?inerea unei diplome sau a unei diplome ci din motive cu totul diferite de aceasta (dintre care unul este ob?inerea unei echivalen?e pozitive de exemplu; sau reconversia profesional? sau l?rgirea orizontului cuno?tin?elor); sau pur ?i simplu un hobby, realizare personal?). Chiar dac? nu contribuie la ob?inerea unei diplome, ve?i primi în continuare dovada oficial? c? a?i urmat ?i promovat cursul, dovad? care poart? numele în unele cazuri de Declara?ie de aten?ie (USQ) sau Scrisoare de realizare academic? (în cazul OLA). În orice caz, ar trebui s? prime?ti în continuare o recunoa?tere oficial? de la universitatea la care ai absolvit cursul respectiv.
Din c?ut?rile mele pe internet am g?sit ini?ial ceea ce am crezut c? este cea mai ieftin? universitate pentru a-mi îndeplini obiectivele (c?utam în primul rând un cost redus, a?a cum probabil ve?i face majoritatea dintre voi; oricum habar nu am). despre calitatea educa?iei în Australia, dar exist? astfel de top-uri pe Internet dac? e?ti îngrijorat de acest lucru) ?i anume Universitatea din Southern Queensland care poate fi g?sit? la www.usq.edu.au. În cazul lor, un curs de licen?? (care face parte dintr-un program de licen??, adic? o diplom? universitar?) cost? 1065 AUD, iar un curs postuniversitar (adic? face parte din programul unui program dup? ob?inerea unei diplome universitare, deci master sau doctorat) costa 1170 AUD. Dac? plata se face integral la înscriere, beneficiezi ?i de o reducere de 5% din costul cursului, ceea ce înseamn? c? pentru un licen?? ar însemna 1011,75 AUD ?i pentru un postuniversitar 1111,5 AUD. La aceast? tax? trebuie ad?ugat ?i costul manualelor (manuale a?a cum sunt numite ele) care poate varia de la 60-70 USD pân? la 120 USD pe manual. Un lucru destul de confuz este c? exist? un num?r destul de mare de manuale pentru fiecare curs, aproximativ 3-4 în medie, ?i nu ?tiu dac? toate sunt necesare sau doar op?ionale unele cu altele.
Dar nu m-a interesat acest lucru pentru c? între timp am aflat de o alt? institu?ie academic? australian? care ofer? astfel de servicii la tarife semnificativ mai mici ?i anume Open Universities Australia care poate fi g?sit? pe www.open.edu.au . OAU este un consor?iu universitar al urm?toarelor universit??i australiene: Curtin University of Technology, Griffith University, Macquarie University, Monash University, RMIT University, Swinburne University ?i University of South Australia.

Un lucru bun este ca poti cere ca Scrisoarea ta de realizare academica sa iti fie eliberata la finalizarea tuturor cursurilor (conform oficialilor rezultatele sunt publicate pe internet si implicit eliberarea Scrisorii de realizare academica in termen de 4-6 saptamani de la examene). ), având posibilitatea de a le trimite adresa de destina?ie direct la adresa CPA, economisind astfel timp pre?ios care ar necesita expedierea la adresa personal? ?i apoi retrimiterea acesteia c?tre CPA. Personal, cred ca ar fi mai sigur sa trimiti unul direct la CPA, iar unul la adresa postala personala, al doilea fiind necesar la trimiterea dosarului final catre DIMIA.
Num?rul de fax la care trebuie trimis? cererea semnat? este 03 8628 2955.
Costurile în acest caz pentru cursurile de licen?? sunt urm?toarele:
· Taxa unitar?: 495 AUD
· Taxa pentru studen?i de peste m?ri: 195 AUD.
· Cost total: 690 AUD.
?i în acest caz trebuie s? ad?ug?m la aceste taxe ?i costul manualelor care în medie aproximativ 100 AUD pe materie, dar în acest caz nu exist? o bibliografie atât de groas? ca în cazul USQ, necesitând de obicei doar 1 sau 2 manuale pentru fiecare curs. studiat. De asemenea, trebuie luate în considerare costurile de transport. Manualele sunt disponibile online de la McGills Bookstore, care poate fi accesat? online la www.mcgills.com.au, dar trebuie s? îi avertiza?i s? nu v? trimit? manualele prin UPS, serviciul pe care îl folosesc, deoarece este foarte costisitor, putând s? dep??easc? valoarea manualelor în cauz?, dar s? fie trimise prin Australian Post ?i de preferin?? într-un singur pachet toate. De exemplu, pentru cele dou? manuale necesare pentru cursul BLW16 – Introducere în Drept, care au costat aproximativ 110 USD, ?i po?ta a fost de aproximativ 40 USD.
O variant? avantajoas? ar fi s? g?se?ti pe cineva care a studiat anterior dup? ei ?i s?-i cumperi de la aceast? persoan?. Ai grij? îns? s? verifici dac? edi?iile corespund cu cele de pe site, pentru c? s-ar putea s? fii surprins c? nu corespund.
Pentru o mai usoara intelegere a celor de mai sus, voi publica aici un tabel preluat de pe site-ul www.cpacareers.com.au privind cursurile acreditate CPA in cazul OLA:

Acum, banii pl?ti?i pentru ?colarizarea australian? nu sunt, a?a cum mul?i ar putea fi tenta?i s? cread?, o condi?ie necesar? ?i suficient? pentru ob?inerea echivalentului râvnit. Pentru a promova examenul, este necesar un studiu serios de cel pu?in 10 ore pe s?pt?mân? pentru fiecare curs, conform recomand?rilor acestora. Acesta este probabil ?i motivul pentru care nu te po?i înscrie la mai mult de 4 cursuri în acela?i semestru, având în vedere c? probabil nu ai timpul fizic necesar pentru a te putea preg?ti temeinic. Sau poate din mândrie academic?, pentru prestigiul institu?iei, cine ?tie. Cu toate acestea, regula este clar?: maximum 4 cursuri pot fi studiate într-un singur semestru.la ?tiam. ?i altele asemenea. În acest sens, orice sugestii suplimentare sunt binevenite ?i mai ales nu uita?i s? verifica?i orice informa?ie pe site-ul oficial al DIMIA ?i/sau al organismului profesional respectiv (aceasta este valabil? pentru toate profesiile). Daca am gresit undeva imi cer scuze, nu asta a fost intentia mea si astept sa fiu corectat.
În speran?a c? nu v-am demoralizat dincolo de limitele suportabilului to?i cei care nu au încotro ?i trebuie s? merge?i pe aceast? cale, abia a?tept s? v? spun din experien?a mea personal? „am reu?it” ca mul?i înaintea mea. .
Pentru a dep??i acest obstacol, trebuie s? v? programa?i din timp cursul universitar, deoarece nu toate disciplinele sunt oferite în toate semestrele ?i de aceea trebuie s? verifica?i cu mult înainte ce este disponibil ?i în ce perioad?. În cazul OLA, anul universitar este structurat în 4 semestre (perioada de studii cum se numesc ei) cu durata de 13 s?pt?mâni fiecare, deci aproximativ 3 luni ?i începând cu începutul fiec?rei luni a fiec?rui sezon, respectiv decembrie, martie, iunie ?i Septembrie. (În cazul USQ, anul este împ?r?it în 3 perioade, perioada efectiv? de studiu fiind de doar 12 s?pt?mâni, dar cu unele perioade tampon între semestre mai lungi, probabil destinate activit??ilor administrative – corecturi, publicare rezultate). Ultima dat? pân? la care se poate face înscrierea este ultima vineri a celei de-a treia s?pt?mâni înainte de începerea cursurilor, r?mânând astfel o perioad? tampon de dou? s?pt?mâni ?i un weekend între data ultimei înscrieri ?i data de la care începe efectiv semestrul. . OLA folose?te ?i un sistem de clasificare a cursurilor în func?ie de gradul de dificultate, nivelul de cuno?tin?e necesar a fi dobândit în prealabil pentru o mai bun? desf??urare a procesului de înv???mânt, precizând în cazul fiec?rui curs „nivel de licen??”. Este posibil ca acesta s? fie ?i anul în care se studiaz? cursul la universitatea respectiv? în cadrul unui program universitar, deoarece acesta variaz? de la 1 la 3, în ordinea cresc?toare a gradului de dificultate (1 – cel mai u?or, 3 – cel cel mai dificil). Dar,

Pentru a sus?ine examenul trebuie s? te aranjezi cu un „supraveghetor” care s? te supravegheze, ceea ce este destul de convenabil deoarece alegerea lui î?i apar?ine exclusiv, nu trebuie s? mergi într-o loca?ie specificat?, cum poate fi cazul unei universit??i australiane care poate avea rela?ii de schimb interna?ional cu orice alt? universitate din România situat? la aproximativ 100 km distan??, s? spunem despre locul de re?edin?? ?i unde s-ar putea s? fi?i programat s? sus?ine?i examenul. ?i s? nu uit?m de elementul surpriz?, care în acest caz ar fi de partea examinatorului, care poate câ?tiga bun?voin?a ?i simpatia examinatorului. Asta nu inseamna ca trebuie sa te imbeti inainte de J. Am luat acest paragraf si il reproduc in intregime pentru a intelege ce isi doreste fiecare in ceea ce priveste calitatea celui care poate fi desemnat ca supervizor:
„Examenele fac parte din multe unit??i OLA ?i, în majoritatea cazurilor, va trebui s? organiza?i un supraveghetor de examen, numit supraveghetor. Exist? multe persoane care v? pot supraveghea examenul, de exemplu, mini?trii religiei, profesorii ?colari, managerii, ofi?erii de poli?ie ?i bibliotecarii. Materialele unit??ii dvs. vor include informa?ii despre orice cerin?e speciale, precum ?i un formular de informare. „Toat? lumea este liber? s? alege acest supraveghetor, dar odat? desemnat, acesta va primi într-un plic instruc?iunile de desf??urare a examenului, precizând toate detaliile de la data examenului, al?turi de datele de identificare ale candidatului pân? la momentul în care trebuie s? deschid? subiectele ?i momentul la care trebuie depus? lucrarea.
Dup? sus?inerea ?i promovarea examenelor necesare pentru acoperirea g?urilor, ve?i primi la cerere o Declara?ie de Dosar Academic (care cost? 10 USD), în care se va men?iona numele universit??ii la care a?i studiat cursul(ele) respectiv. Australia, deci nu Open Universities Australia). Abia acum po?i spune c? ai intrat în linie dreapt? cu procesul de echivalen?? ?i relaxeaz?-te la un pahar de ?ampanie al?turi de prietenii t?i. Dupa ce faci niste copii legalizate la Consulatul Australiei la Bucuresti dupa aceasta Declaratie de Dosar Academic, necesara ulterior pentru dosarul pe care il vei trimite la DIMIA, dar si pentru cazul oricarei eventualitati, vei trimite aceasta diploma la CPA. Ar trebui s?-?i reevalueze studiile în aproximativ 2 s?pt?mâni de la primirea documentelor. Repet in cazul reevaluarii CPA nu costa nimic in termen de 2 ani de la data cererii initiale. ?i cu asta cred c? am spus cam totul, poate pu?in succint în ultima parte, pentru c? înc? nu am ajuns atât de departe.

PS Aceast? informa?ie nu este exhaustiv? ?i ABSOLUT corect?, dar este suma experien?elor mele în procesul de echivalare a profesiei de contabil, precum ?i o mul?ime de alte informa?ii preluate de pe ici pe colo, de la expa?ii britanici, diverse alte cazuri.

Categorii: Blog-R