To?i cei care doresc s?-?i fac? echivalentul IT trebuie s? aplice la ACS (Australian Computer Society). Toate informa?iile necesare pot fi g?site pe site-ul organiza?iei ( http://www.acs.org.au ). Mai exact, pe acest site, în stânga ve?i g?si un link c?tre „Evaluare pentru migra?ie”. Singura condi?ie minim? pe care o impun este experien?a profesional? (care poate varia de la 4 la 6 ani minim, în func?ie de studiile efectuate).
Not?: Valabilitatea evalu?rii este de 1 an de la data emiterii!

ACS echivaleaz? urm?toarele categorii de ocupa?ii (voi da ?i Codul ASCO pentru a fi mai u?or):
– Manager Tehnologia Informa?iei (ASCO 1224-11)
– Manager de sisteme (ASCO 2231-11)
– Proiectant de sisteme (ASCO 2231-13)
– Designer software (ASCO 2231-15)
– Aplica?ii ?i programator analist (ASCO 2231-17)
– Programator de sisteme (ASCO 2231-19)
– Auditor sisteme informatice (ASCO 2231-21)
– Profesioni?ti în calcul – neclasifica?i în alt? parte (nca) – (ASCO 2231-79)

echivalarea studiilor se face pe 3 categorii:
– Grupa A (calificare ?i experien?? de minim 4 ani)
– Grupa B (calificare ?i experien?? de minim 6 ani)
– Grupa C (calificare)

În cele ce urmeaz? voi prezenta în detaliu fiecare categorie:

1. Grupa A
In aceasta categorie intra persoane care au studii in domeniu, mai exact o facultate sau facultate cu specific IT. Aceasta înseamn? c? direc?ia principal? a cursurilor este tehnologia informa?iei. Mai exact, cursurile de informatic? trebuie s? se ?in? în toat? facultatea, dar valoarea lor trebuie s? fie de cel pu?in 2 semestre cu norm? întreag? (cred c? vreo 10 cursuri).
De asemenea, este posibil s? mergi la un master, cu condi?ia ca studiile s? se desf??oare pe 3 semestre ?i s? fie preponderent cu con?inut IT, minim 33% con?inut IT.
Cei care se calific? pentru Grupa A trebuie s? aib? 4 ani de experien?? cu norm? întreag? în domeniu. Este important de ?tiut aici c? experien?a din timpul facult??ii este luat? în considerare dac? se poate demonstra c? ai lucrat cu norm? întreag? în paralel cu studiile.

2. Grupa B
In aceasta categorie intra acele persoane care nu au o educatie predominanta in IT, deci o persoana care a absolvit o facultate sau o facultate dar cu o directie diferita de IT. Totu?i, pentru a te putea califica la aceast? clas?, trebuie s? fi urmat în continuare cursuri specifice IT în timpul facult??ii, mai exact, cel pu?in 20% s? reprezinte cursuri specifice IT.
Dac? merge?i cu o diplom? de master, con?inutul specific IT trebuie s? fie de minimum 15% ?i maxim 33%.
Pentru a te califica în aceast? categorie trebuie s? ai minim 6 ani de experien?? cu norm? întreag?.

3. Grupa C
Aceast? categorie este cea mai pu?in important? pentru noi, românii, deoarece presupune absolvirea unei facult??i sau colegii specific IT din Australia. Cei care au astfel de studii pot fi considera?i noroco?i, pentru c? dac? au terminat în mai pu?in de 6 luni nu au nevoie de experien?? profesional?, dac? au terminat în 6 – 18 luni vor trebui s? aib? minim 12 luni de experien??. .

4. Raport RPL
Persoanele care nu se încadreaz? în niciunul dintre grupurile de mai sus, dar au cel pu?in ?ase ani de experien?? pot aplica folosind RPL (Recognition of Prior Learning)
Pentru solicitan?ii care trebuie s? aplice folosind RPL Report, ace?tia vor trebui s? prezinte dou? rapoarte, fiecare cu aproximativ 1000 de cuvinte (dou? pagini A4).
Un raport trebuie s? con?in?:
– durata proiectului care urmeaz? s? fie descris;
– angajatorul (angajatorul) la care a?i realizat acest proiect;
– o scurt? descriere a naturii proiectului;
– o descriere a rolului jucat de solicitant (analist, proiectant, programator, inginer de sistem, manager de proiect etc.)
– aspecte tehnice legate de nivelul de implicare a solicitantului în acest proiect. Aici trebuie date suficiente detalii pentru a demonstra cuno?tin?ele dobândite (dobândite) ?i modul în care acestea au fost aplicate în proiect.

Toate informa?iile despre cum se trimite o cerere, unde se trimite dosarul ?i care este taxa de procesare a dosarului se g?sesc la adresa
https://www.acs.org.au/assessment/lodgeappn.htm
Taxele pot fi modificate, a?a c? cel mai bine este s? consulta?i site-ul oficial înainte de a depune cererea !!!

Una dintre problemele aici este a face o recomandare.
Iat? ce ar trebui s? con?in? o astfel de recomandare pentru a fi credibil?:
A. (Daca se poate) sa scrie la inceput: Attn: ACS da si sefilor care il semneaza).
b. Datele companiei (logo, antet, adresa, num?rul de înregistrare comercial? ?i cam tot ce trebuie s? ?ti?i despre companie pentru a ar?ta ?i a dovedi c? compania exist? ?i este ok).
c. Date privind perioada exact? de angajare (dac? este posibil intervalul cu zile: ex: de la 12 martie 2001 pân? la 17 aprilie 2003).
d. S? precizezi clar c? ai fost angajat cu norm? întreag? ?i nu cu norm? par?ial? (preciza?i 8h/zi sau 40h/s?pt?mân?).
e. Pozi?ia ta ?i câteva cuvinte despre ceea ce trebuia s? faci (cred c? ar fi bine s? pui o fi?? a postului).
f. (eventual) câteva date despre proiectele în care a?i fost implicat.
g. Date de contact: adresa, telefon, email. Numele persoanei de contact trebuie specificat clar.
h. Nam

e, semn?tura ?i ?tampila (compania/persoana care v? face recomandarea/director general).

Observatii:
– Este bine ca recomandarea s? fie semnat? ?i cunoscut? unuia dintre „marii” ?efi (ex: director general, angajator etc.), pentru a preveni anumite probleme care pot ap?rea la verificarea documentelor.
– Este bine s? ata?ezi ?i s? zbori cu salarii (pentru a dovedi c? ai lucrat cu norm? întreag? ?i ai fost pl?tit pentru munca prestat?)

Fi?ierul complet trebuie s? con?in? urm?toarele:
– Formular de cerere RPL / Raport de proiect (dac? este cazul) – Am scris mai sus ce trebuie s? con?in?
– Certificat de na?tere sau pa?aport – copii traduse/legalizate prin acte
– Detalii despre calificarea ter?iar? relevant? – diplome, foaia matricole ?i tot ceea ce este relevant pentru dovedirea studiilor (toate copiile legalizate). Nu este necesar un program analitic!
– Referin?e angajator – este bine s? trimite?i în original (realizat direct în englez?). Î?i recomand s? le faci singur ?i s? le dai ?efilor s? semneze.
– Relua
– Taxe: 350 AUD pentru aplicare simpl?, 400 AUD dac? merge?i pe RPL. Acestea sunt taxele în acest moment, pentru detalii vezi site-ul oficial.

Not?: v? recomand s? citi?i/studia?i site-ul oficial înainte de a aplica. Multe se pot schimba în timp, iar acest document poate deveni învechit.
Noroc!!!

Adrian Banu

Categorii: Blog-R