La acest material a lucrat Sabina, absolvent? de psihologie care locuie?te în Au. Din câte ?tim, am încercat s? punem pe hârtie ceea ce ?tim despre procesul de echivalen?? al studiilor de psihologie. Iat? ce a ie?it: The

echivalen?a studiilor de psihologie se face de c?tre Australian Psychology Society – APS (www.psychology.org.au). Pentru a afla informa?ii concrete din surs?, accesa?i site-ul Membership, accesa?i modulul Evaluarea calific?rilor psihologice ?i citi?i informa?iile de acolo. Sau mai direct: http://www.psychology.org.au/join/assess_psych_qual/default.asp

APS echivaleaz? studii pentru patru categorii de locuri de munc? (categorii trecute în SOL):
– Psiholog clinician
– Psiholog organiza?ional
– Psiholog educa?ional
– Psihologi – neclasificati altundeva The
scorul ob?inut dac? prime?ti o echivalen?? favorabil? (echivalent cu 6 ani de studii australiene) este de 60 de puncte pentru oricare dintre cele 4 categorii men?ionate mai sus. Pute?i g?si formularul în format pdf: http://www.psychology.org.au/join/assess_psych_qual/assessment_application_form.pdf

Ca documente, dosarul trebuie s? con?in?:
– acte aferente studiilor (diploma de licenta, diploma de facultate, diploma de master, foaia matricol si programe analitice de la facultate si master, diverse certificate de la cursurile pe care le-am urmat, certificat de membru in Asociatia Psihologilor din Romania, recomandari catre profesori, certificate de stagiu, explica?ii ?i descrieri ale diserta?iei)
– documente legate de post, experien?? profesional? (recomand?ri de la actualii ?i fo?tii ?efi, fi?e detaliate de post, recomand?ri de la fo?ti ?i actuali colegi, CV) . Pute?i pune ?i orice licen?e de la Asocia?ia Psihologilor sau de la Colegiul Psihologilor care dau drept de liber? practic? în conformitate cu legisla?ia în vigoare (?i în continu? schimbare) în România.
În general, echivalen?a studiilor nu dureaz? mai mult de trei luni (anun?at oficial durata este de 8 s?pt?mâni), dac? nu cere?i alte date. Mi s-a cerut, de exemplu, s? le trimit o descriere mai clar? a diserta?iei, s? fie ?tampilat? de facultate ?i s?-i trec pe examinatori cu calificarea.
Rezumatul lucr?rii de diserta?ie nu trebuie s? fie lung, ci foarte clar exprimat, astfel încât s? în?eleag? care este subiectul lucr?rii, de la ce a pornit ipoteza, ce s-a f?cut ?i la ce concluzie s-a ajuns.
Cuprinsul trebuie s? con?in?, de asemenea, titlurile ?i subtitlurile capitolelor ?i num?rul paginii corespunz?tor din lucrare.
Lista profesorilor conduc?tori ?i examinatorilor din diserta?ie trebuie s? con?in? informa?ii clare: numele ?i prenumele, titlul (medic, lector, conferen?iar, profesor etc.), facultatea ?i universitatea în care lucreaz? ?i ce func?ie ocup? acolo, de exemplu dac? este ?ef de sec?ie sau altceva), la ce asocia?ii ?i alte organiza?ii specializate este afiliat ?i dac? de?ine vreo func?ie „de conducere” într-o astfel de organiza?ie.
Referitor la timpul de procesare, este bine s? urm?ri?i când î?i iau banii de pe card, pentru c? abia dup? aceea începe de obicei procesarea. S-a întâmplat s? „uite” dosarul undeva ?i numai dup? un e-mail cu întreb?ri despre plat? (dac? sunt probleme nu ?i-au luat banii dup? câteva s?pt?mâni de când a ajuns cererea la ei) ?i timpul normal de procesare, ei r?spund imediat pe e-mail si in 2 zile au trimis raspunsul.
Echivalen?a cost? 600 AUD pentru emigrare (informa?ii valabile pân? la 31 mai 2005), iar plata se poate face cu cardul de credit. Pot recomanda un card Taifun la BancPost.

A fi absolvit doar facultatea, indiferent de durata (4 sau 5 ani) ?i vechime ?i experien?? în munc?, nu echivaleaz? cu 6 ani de studii australiene. Sunt necesari cel pu?in înc? 1,5 ani de master pentru a acoperi întregul program pe care APS v? cere s? îl st?pâni?i.
De asemenea, dac? nu a?i depus toate documentele solicitate în dosar, APS nu v? va respinge cererea din prima. Este bine s? v? spun? ce s? ad?uga?i pentru ca cererea s? fie complet? ?i s? poat? fi procesat? de ei.
Din experien??, v? sugerez s? fi?i foarte aten?i la detalii, s? oferi?i o mul?ime de detalii, fie în CV, fie în fi?ele postului (dac? ave?i ocazia s? lucra?i la ele).
Asigura?i-v? c? scrie?i undeva ceea ce a?i trimis pentru c? au obiceiul s? v? cear? ?i un alt rând de documente, doar pentru a verifica dac? traducerile sunt acelea?i. Sau mai p?stra?i un rând de documente identice într-un plic, c? oricum ve?i avea nevoie de dosarul DIMIA ?i atunci este bine s? ave?i un alt rând când ajunge?i în Australia.
Cât despre verific?rile pe care le fac, pân? acum nu mi s-a întâmplat nimic, s? sun la firme sau la facultate. Din câte am citit mai înainte, ei fac verific?ri prin Ministerul Educa?iei noastre, iar cei care au absolvit Facultatea de Stat a Universit??ii din Bucure?ti au ?anse mai mari s? fie echivalente. Exist? o list? de universit??i i

n România recunoscut? de ei. Doar universit??ile de stat (Bucure?ti, Ia?i, Timi?oara ?i Cluj) sunt pe aceast? list?. Din p?cate, nu ?tim exact pe ce site se afl? lista, dar când o vom g?si, o vom ad?uga.

Sper c? aceast? abordare va fi benefic? celor care sunt abia la început, dar v? sf?tuim s? nu dormi?i pe o ureche, s? v? documenta?i ?i s? împ?rt??i?i cu to?i ceilal?i.

Noroc!
Iulia ?i Sabina

Categorii: Blog-R