Locul de începere a procesului de emigrare este site-ul web oficial al Departamentului de Imigrare ?i Afaceri Multiculturale ?i Indigene (DIMIA) – care poate fi g?sit la: www.immi.gov.au/ ?i Bro?ura 6, Migra?ie general? calificat? (Formularul 1119) reprezint? „Biblia” imigrantului australian.
Pentru a nu avea surprize în ceea ce prive?te informa?iile ?i formularele la zi (datorit? faptului c? lucrurile se schimb? într-o perioad? relativ scurt? de timp – cam de trei ori pe an, în martie, iulie ?i noiembrie), cel mai bun download – ai formularele respective direct de pe site-ul oficial al DIMIA, si nu te vei complica luand-le din alte surse neoficiale.
Asigura?i-v? c? ce ?i cum completa?i formularele corespund în totalitate documentelor pe care le ve?i ata?a (date calendaristice, numele institu?iilor) ?i p?stra?i o copie a fiec?rei lucr?ri pe care a?i trimis-o pentru a nu risca s? v? prinde?i pe picioare. gre?it dac? vi se solicit? anumite informa?ii care au fost men?ionate anterior într-o alt? form?.
De asemenea, dac? nu a?i în?eles foarte bine ce scrie într-o anumit? form?, citi?i-l din nou pân? când în?elege?i, deoarece orice neconcordan?? poate crea suspiciuni în partea ofi?erului de emigrare, ceea ce poate duce la complica?ii ale dosarului ?i în termina poate chiar refuzul unei vize.

Procesul de emigrare
Informa?iile de mai jos se bazeaz? pe Bro?ura 6 – Migra?ie general? calificat?.
Pentru a fi eligibil pentru emigrarea în Australia, trebuie mai întâi s? îndeplini?i anumite condi?ii de baz? privind:
– vârsta care nu dep??e?te 45 de ani de la data depunerii cererii;
– Cunoa?terea limbii engleze care se testeaz? prin intermediul testului IELTS, punctajul minim acceptabil fiind de 5 în fiecare dintre cele 4 benzi (pentru o anumit? categorie de viz? este acceptabil ?i un punctaj de 4,5, dar acesta este un caz excep?ional);
– studii, fiind necesar cel pu?in liceu;
– ocupa?ia nominalizat?, care trebuie g?sit? pe lista ocupa?iilor din Australia, respectiv pe Skilled Occupations List (SOL) care poate fi g?sit? la www.immi.gov.au/allforms/pdf/1121i.pdf ; conform acestei clasific?ri, ocupa?iile se împart în 3 categorii: ocupa?ii în valoare de 60 de puncte, ocupa?ii în valoare de 50 de puncte ?i, respectiv, ocupa?ii în valoare de 40 de puncte – experien?? profesional? recent?, care trebuie s? fie de cel pu?in 12 luni din ultimele 18 luni în cazul ocupa?iilor. de 60 de puncte ?i de minim 2 ani din ultimii 3 ani pentru ocupa?ii de 40 sau 50 de puncte

Exist? anumite excep?ii de la regula privind competen?a lingvistic? pentru cei care au studiat limba englez? la nivel universitar (de exemplu, Facultatea de Studii Economice în Limbi Str?ine din cadrul Academiei de Studii Economice, Bucure?ti) sau dac? sunt vorbitori nativi ai limba. Englez?.
Exist? ?i anumite excep?ii în ceea ce prive?te experien?a profesional? recent?, pentru anumite ocupa?ii precum managerii care necesit? un num?r mai mare de ani pentru a putea ob?ine echivalen?a pozitiv? (cinci ani mai precis în cazul managerilor), sau în cazul celor care au studiat în Australia de cel pu?in 2 ani, nu este necesar s? îndeplineasc? aceast? condi?ie, dac? depun formularul de emigrare în termen de 6 luni de la data finaliz?rii studiilor.
Pentru a îndeplini cerin?a de baz? privind nominalizarea unei ocupa?ii care se reg?se?te pe SOL, este necesar? echivalarea calific?rii profesionale (evaluarea competen?elor) de c?tre organismul profesional relevant din Australia (cum ar fi în România pentru contabili). CECCAR)

Odat? îndeplinite aceste cerin?e de baz?, trebuie ales tipul de viz? de ales, întrucât exist? mai multe tipuri de vize, din acest punct de vedere ?i anume:
1. Vize temporare:
a) Absolvent Skilled (Temporary) (Clasa UQ, subclasa 497) – pentru acei studen?i str?ini din Australia care inten?ioneaz? s? solicite reziden?a, permi?ându-le s? prelungeasc? perioada de expirare a vizei de student cu care au venit cu înc? 6 luni de la data data finaliz?rii studiilor, acesta va fi termenul pân? la care se pot depune formularul de emigrare; aceast? perioad? suplimentar? de timp este justificat? de perioada de echivalare a profesiei, care poate dura între câteva s?pt?mâni ?i câteva luni, în func?ie de ocupa?ie.
b) Regional independent calificat (provizoriu) (Clasa UX, subclasa 495) – acest tip de viz? este destinat celor care nu pot îndeplini marca de trecere actual? de 120 de puncte, dar care acumuleaz? cel pu?in 110 de puncte ?i d? dreptul titularului de a tr?i ?i de a lucra în Australia pentru o perioad? de 3 ani în anumite zone mai pu?in atractive din punct de vedere economic (regional Australia/zone metropolitane cu cre?tere redus? a popula?iei – în general restul Australiei, cu excep?ia zonelor metropolitane/capitale, adic?: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Canberra ?i întregul Teritoriul Capitalei Australiane; prin excep?ie aceast? categorie include întregul stat Australia de Sud, inclusiv capitala Adelaide), urmând ca dup? primii 2 ani, dac? solicitantul ?i-a respectat obliga?ia de a locui în aceste zone mai defavorizate, ?i pro

Dac? a fost angajat de cel pu?in 12 luni în angajarea nominalizat? în dosarul de emigrare, poate solicita o viz? permanent? f?r? alte restric?ii de mobilitate în Australia.

2. Vize permanente:
a) Cu calificare general? offshore:
– Skilled-Independent (Clasa BN, subclasa 136) – aceast? viz? este destinat? lucr?torilor care inten?ioneaz? s? se stabileasc? în Australia ?i este responsabil pentru cel mai mare num?r de reziden?i australieni acordat. Pentru a aplica pentru acest tip de viz? este necesar:
· s? satisfac? cerin?ele de baz?, men?ionate mai sus;
· S? îndeplineasc? un punctaj de minim 120 de puncte;
· Pentru a denumi o ocupa?ie existent? pe SOL.
– Skilled-State Territory Nominated Independent (Clasa BN, subclasa 137)– aceast? viz? este pentru cei cu anumite calific?ri sau profesii aflate pe lista lipsei, adic? pentru care pia?a for?ei de munc? din Australia nu poate acoperi cererea pe baza ofertei locale de munc?. În acest caz, solicitantul este sponsorizat de statul respectiv pentru a putea aplica, acordând prioritate acestui tip de viz?, dar nu înseamn? c? i se asigur? un loc de munc?. De men?ionat c? nu toate statele particip? la acest tip de viz?, iar solicitantul are obliga?ia s? se stabileasc? ?i s? se angajeze în primii 2 ani doar în acel stat care l-a sponsorizat.
– Skilled Matching (Clasa BR, subclasa 134)– asem?n?tor precedentului, doar c? în acest caz sponsorizarea provine de la un angajator ?i nu de la un stat. De men?ionat c? acest tip de viz? nu este supus testului de puncte.
– Skilled-Designated Area Sponsored (Clasa BQ, subclasa 139) – acest tip de viz? este pentru cei care au rude într-o anumit? zon? a Australiei ?i sunt dispu?i s? le sponsorizeze. Categoria solicitantului include cei care au urm?toarele tipuri de rudenie cu sponsorul:
· copil (adoptiv, natural sau frate vitreg)
· p?rinte
· frate (inclusiv fratele vitreg sau adoptiv)
· unchiul/nepoata unchiului (inclusiv fratele vitreg sau adoptiv)
· Var primar
· nepot
Nici în acest caz nu este necesar s? se evalueze pe baza punctajului.
– Skilled-Australian Sponsored (Clasa BQ, subclasa 138) – similar cu precedenta doar în acest caz solicitantul poate avea doar urm?toarele tipuri de rudenie cu sponsorul:
· copil (adoptiv, natural sau frate vitreg)
· p?rinte
· frate (inclusiv tat?l vitreg sau p?rintele adoptiv)
· unchiul/nepoata unchiului (inclusiv fratele vitreg sau p?rintele adoptiv)
V? rug?m s? re?ine?i c? evaluarea pe baza punctajului este necesar?.

b) Cu calificare general? pe uscat:
– Student de peste m?ri calificat-independent (clasa DD, subclasa 880) – Acest tip de viz? este destinat studen?ilor str?ini care doresc s? se stabileasc? în Australia la finalizarea studiilor. În acest sens, solicitan?ii trebuie
· s? îndeplineasc? cerin?ele de baz?
· atinge scorul
· nominalizeaz? o ocupa?ie pe SOL
· ob?ine un echivalent pentru un loc de munc? de 60 de puncte sau de?ine o diplom? de doctorat australian, caz în care nominalizeaz? ?i un loc de munc? de 50 de puncte
– Skilled-Designated Area Sponsored Overseas Student (Clasa DE, subclasa 882)– acest tip de viz? este destinat ?i studen?ilor str?ini, care la finalul studiilor doresc s? se stabileasc? în Australia, dar spre deosebire de precedentul, permite nominalizarea un loc de munc? de 50 de puncte f?r? condi?ia de doctorat australian, dac? solicitantul g?se?te un sponsor cu care are o rela?ie de familie
· copil (adoptiv, natural sau vitreg)
· p?rinte
· frate (inclusiv fratele vitreg sau adoptiv)
· unchi / nepot (unchi sau vitreg)
· v?r primar
· nepot
– Skilled- Australian Sponsored Overseas Student (Clasa DE, subclasa 881)– singura diferen?? între acest tip de viz? ?i cea anterioar? const? în faptul c? în acest caz solicitantul poate avea fa?? de sponsor calitatea de
· copil (adoptiv, natural sau frate vitreg)
· p?rinte
· frate / sor? (inclusiv fratele vitreg sau adoptiv)
· nepoata/nepoata unchiului (inclusiv tata vitreg sau adoptiv)

c) Cet??ean Onshore din Noua Zeeland?:
– cet??ean independent din Noua Zeeland? calificat pe uscat (clasa DB, subclasa 861)
– cet??ean neozeelandez cu calificare în zona desemnat? onshore (clasa DB, subclasa 863)
– Cet??ean calificat – Onshore, sponsorizat din Australia, Noua Zeeland? (Clasa DB, subclasa 862)

Odat? ce solicitantul ?tie pentru ce tip de viz? s? solicite, urma?i testul de puncte pentru acele categorii de viz? care necesit? acest lucru. Acest test de puncte reprezint? o gril? de selec?ie sau de evaluare dup? mai multe criterii. Pentru cei care aplic? pentru categoria de viz? Skilled-Independent (Clasa BN, subclasa 136) care este ?i cea mai frecvent?, promovarea acestui test este esen?ial?. Se acord? puncte pentru:
· calificare;
· Vârsta;
· Cunoa?terea limbii engleze;
· Experien?? profesional? specific?;
· Ocupa?ie în cerere (eventual cu ofert? de munc?);
· Calific?ri australiene;
· Studii finalizate sau reziden?iat în anumite zone regionale
· Calific?rile so?ului/so?iei;
· Rela?ie de sânge (numai vizele sponsorizate australieni).

De asemenea, pute?i primi puncte bonus pentru

:
· investi?ii în Australia, sau
· experien?? profesional? australian?, sau
· fluen?? în una dintre limbile principalelor comunit??i australiene (altele decât engleza).
Pentru a promova acest test cu punctaj trebuie îndeplinit un punctaj cel pu?in egal sau mai mare decât pa?aportul în vigoare pentru categoria de viz? respectiv? la data depunerii cererii. Daca punctajul obtinut este mai mic inseamna ca ai obtinut un poolmark, adica un punctaj cu care astepti 2 ani de la data depunerii cererii, in speranta ca poate scade punctajul la categoria respectiva de viza sau in speranta ca se va inventa un alt tip de viz? pentru care punctajul ob?inut ar fi suficient (cum a fost cazul CRS). În acest sens, punctajul necesar trebuie verificat la urm?toarea adres? de internet: www.immi.gov.au/migration/skilled/points_test.htm

Calcularea punctajului
1. Calificare – acest punctaj se acord? în func?ie de ocupa?ia nominalizat?, ?i se reg?se?te pe formularul 1121i – Lista ocupa?iilor calificate, iar ob?inerea acestuia este condi?ionat? de ob?inerea unei echivalen?e pozitive de la corpul profesional de resort. Din acest punct de vedere, ocupa?iile sunt împ?r?ite în 3 categorii:
a) ocupa?ii în valoare de 60 de puncte (manageri, psihologi, contabili, ingineri, informaticieni, asisten?i medicali, avoca?i, arhitec?i, farmaci?ti, medici, unii profesori, me?teri etc.);
b) ocupatii in valoare de 50 de puncte (economisti, jurnalisti, matematicieni, biologi, secretari, meteorologi, farmacisti industriali, reprezentanti de vanzari, unii profesori);
c) ocupa?ii în valoare de 40 de puncte (pescari, marinari, asisten?i, tehnicieni);

2. Vârsta – se ia în considerare la momentul depunerii cererii ?i se puncteaz? dup? cum urmeaz?:
a) între 18 ?i 29 de ani – 30 de puncte;
b) între 30 ?i 34 de ani – 25 puncte;
c) între 34 ?i 39 de ani – 20 puncte;
d) între 40 ?i 44 de ani – 15 puncte;
e) dup? 45 de ani nu mai sunte?i considerat eligibil
Vârsta se dovede?te pe baza certificatului de na?tere; de exemplu, dac? împlini?i 30 de ani pe 1 aprilie, iar formularele au fost primite ?i înregistrate (data depunerii) pe 31 martie, înseamn? c? primi?i punctajul pentru categoria de vârst? între 18 ?i 29 de ani, adic? 30 de puncte

3. Competen?? lingvistic? în limba englez? – din acest punct de vedere exist? doar dou? categorii:
a) Limba englez? competent? pentru cei care au ob?inut cel pu?in nota 6 la fiecare dintre cele 4 benzi ale testului IELTS pentru care se acord? – 20 de puncte;
a) Limba englez? voca?ional? pentru cei care au ob?inut cel pu?in nota 5 la fiecare dintre cele 4 benzi ale testului IELTS pentru care se acord? – 15 puncte;
Competen?ele lingvistice sunt de obicei dovedite prin sus?inerea testului IELTS, despre care pute?i afla mai multe la www.ielts.org sau www.britishcouncil.org/romania . Alte teste precum TOEFL, Cambridge nu sunt acceptate.
Vorbitorii nativi, sau cei care au studiat în limba englez?, ob?in automat punctajul corespunz?tor nivelului de Englez? competent?, respectiv 20 de puncte

4. Experien?? profesional? specific? – punctele se acord? dac? a?i lucrat în 3 din ultimii 4 ani anteriori depunerii cererii:
a) dac? ocupa?ia nominalizat? valoreaz? 60 de puncte ?i a?i lucrat în ocupa?ia nominalizat? în 3 din ultimii 4 ani, se acord? 10 puncte;
b) dac? ocupa?ia nominalizat? valoreaz? 40, 50 sau 60 ?i a?i lucrat în vreo ocupa?ie pe SOL în 3 din ultimii 4 ani, se acord? 5 puncte;
Dovada experien?ei profesionale este de obicei oferit? de referin?e, care pot fi verificate telefonic sau chiar la fa?a locului de un func?ionar de la Ambasada Australiei la Belgrad. Prin urmare, carnetele de lucru sunt de pu?in? valoare.

5. Ocupa?ie/ofert? de munc? necesar? – dac? ocupa?ia nominalizat? se afl? ?i pe lista ocupa?iilor solicitate pe pia?a muncii din Australia (Migration Occupations in Demand List – MODL care se g?se?te pe site-ul DIMIA) sau ave?i ?i un loc de munc? sigur ofertei i se acord? puncte dup? cum urmeaz?:
a) dac? se cere ocupa?ia nominalizat? ?i ave?i ?i o ofert? de munc? cu norm? întreag? determinat? de la o organiza?ie care a angajat cel pu?in 10 persoane în ultimele 24 de luni – 20 de puncte;
b) dac? ocupa?ia nominalizat? se afl? pe lista ocupa?iilor solicitate pe pia?a for?ei de munc? din Australia, dar nu ave?i o ofert? de munc? cert? – 15 puncte;

6. Calificare australian? – dac? a?i studiat în Australia pentru o perioad? de cel pu?in 2 ani, pute?i primi puncte dup? cum urmeaz?:
a) pentru o diplom? de doctor ob?inut? dup? o perioad? de studii de cel pu?in 2 ani – 15 puncte;
b) pentru o diplom? de master ob?inut? dup? o perioad? de studii de minim 1 an ?i împreun? cu o diplom? de licen?? ob?inut? dup? o perioad? de studii de minim 1 an, însumând cel pu?in 2 ani – 10 puncte;
c) pentru o diplom? postliceal? de ob?inut dup? o perioad? de studii de minim 2 ani – 5 puncte;

7. Re?edin?a în anumite p?r?i ale Australiei – dac? a?i locuit ?i studiat în anumite regiuni dezavantajate din punct de vedere economic din Australia (regional Australia / zone metropolitane cu cre?tere redus? a popula?iei) pe o perioad? de cel pu?in 2 ani, pute?i primi – 5 puncte.

8. Calificarea

so?ul – dac? sunte?i c?s?torit ?i so?ul îndepline?te cerin?ele de baz? în ceea ce prive?te vârsta, cunoa?terea limbii engleze, calificarea, ocupa?ia nominalizat? ?i experien?a de munc? recent? ?i pentru a ob?ine o echivalen?? pozitiv? de la corpul profesional relevant se acord? de asemenea – 5 puncte.

9. Bonus – 5 puncte suplimentare pot fi acordate pentru una dintre urm?toarele situa?ii:
a) investi?ie în Australia de cel pu?in 100.000 USD pentru cel pu?in 12 luni, sau
b) experien?? profesional? australian? de cel pu?in 6 luni în ultimele 48 de luni anterioare cererii sau
c) fluen?? în una dintre limbile principalelor comunit??i australiene (inclusiv comunitatea româneasc?).
Dar re?ine?i c? nu se pot acorda mai mult de 5 puncte, a?a c? chiar dac? ave?i 100.000 USD de investit ?i vorbi?i fluent limba român?, ve?i primi în continuare doar 5 puncte.

10. Leg?turi de familie – pot fi acordate numai în cazul vizelor Skilled-Australian Sponsored, dac? solicitantul principal sau so?ul/so?ia acestuia are statutul de
– copil (adoptiv, natural sau frate vitreg)
– p?rinte
– frate (inclusiv fratele vitreg sau adoptiv)
– Nepotul unchiului (inclusiv bunicul vitreg sau p?rintele adoptiv)
rudei australiane care va fi sponsor.

Dup? calcularea punctajului ?i verificarea dac? sunt îndeplinite condi?iile de baz? ?i nivelul actual al m?rcii de trecere pentru categoria de viz? respectiv?, se
– completarea formularului 47SK,
– trimiterea împreun? cu toate documentele ata?ate prin po?t? la adresa:

Centrul de procesare calificat din Adelaide
Departamentul de Imigrare ?i Afaceri Multiculturale ?i Indigene
GPO BOX 1638
ADELAIDE SA 5001
AUSTRALIA
sau prin curier la:

Centrul de procesare calificat din Adelaide
Departamentul de Imigrare ?i Afaceri Multiculturale ?i Indigene
Etajul 1, strada Currie nr. 55
ADELAIDE SA 5000
AUSTRALIA
e-mail: adelaide.skilled.centre@immi.gov.au
toate documentele trebuie trimise în copie legalizat? înso?it? de o traducere autorizat?. Ave?i grij? s? nu trimite?i documentele originale, deoarece nu le ve?i primi înapoi.
– plata taxei de procesare a dosarului in valoare de 1845 USD (conform Formular care se poate face in momentul de fata cu cardul Typhoon emis de BancPost.
In cazul in care nu doriti sa apelati la serviciile Postei Romane, din cauza riscurilor de expediere, exista mai multe servicii de curierat rapid care pot fi folosite, precum: DHL, TNT, UPS, FedEx (vezi www.emigarare.info pentru link-uri), diferite în ceea ce prive?te taxele ?i op?iunile oferite (timp de livrare, securitate).

Pentru cererile depuse dup? 1 iulie 2004, timpul de primire a formularelor medicale a fost redus la doar câteva s?pt?mâni de la data primirii ?i înregistr?rii cererii (data depunerii).
Examenul medical se efectueaz? la Clinica Satului Francez – Medicin? general?, medicin? de familie ?i medicin? de urgen?? care se g?se?te la Soseaua Nordului nr. 119.
Un numar de telefon la care puteti suna pentru programari este 232.35.80 (programul este de luni pana vineri de la 8:00 la 17:00, sambata 11:00 la 12:00), Dr. Ioana Mateescu si Dr. Ileana Mateescu
Examenul medical costa 70 € in acesti bani fiind inclusa si radiografia (care singura ar costa 15 €) La aceasta se adauga si costul expeditiei de catre TNT care este totusi 60 €
De asemenea, odata cu analizele medicale, trebuie trimis cazierul judiciar.
Dac? totul merge bine, ar trebui s? primi?i viza în aproximativ 2-4 luni de la depunerea dosarului, în func?ie de perioada în care trimite?i (Cr?ciun), complica?ii care pot ap?rea în dosar, dac? ocupa?ia nominalizat? este sau nu. MODL, curierul prin care trimite?i documente etc…

În sfâr?it, cred c? ar fi util s? repe?i pa?ii principali care trebuie f?cu?i

Verificarea indeplinirii conditiilor de baza
Alegerea tipului de viz?
Calcularea punctajului
examen IELTS *
Ob?inerea echivalen?ei profesionale
Trimiterea fi?ierului
Efectuarea analizelor medicale ?i ob?inerea cazierului judiciar
Trimiterea unui pa?aport la Belgrad pentru o viz?
* Nu este întotdeauna necesar? sus?inerea examenului IELTS înainte de echivalen?a profesional?, ci doar pentru anumite ocupa?ii pentru care organismele profesionale relevante solicit? un anumit nivel de cunoa?tere a limbii engleze care poate fi dovedit tocmai prin acest test, cum este cazul inginerilor – IEAust.

PS Aceste informa?ii nu sunt exhaustive ?i nu reprezint? consultan?? juridic? pentru emigrare.

Categorii: Blog-R